Klientiem

Informācija

Tehniskie noteikumi

  • Tehniskos noteikumus var pieprasīt un saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona, iesniedzot pilnvaru.
  • Noteikumos tiek iekļauta visa informācija, kas nepieciešama siltumtīklu būvniecības projekta izstrādei un objekta siltumapgādes nodrošināšanai.
  • Iesniegums tehniskiem noteikumiem objekta pieslēgšanai centralizētai siltumapgādes sistēmai ar siltumtīklu un/vai ISM izbūvi / siltumtīklu un/vai ISM rekonstrukciju. (sk. FORMA 1)
  • Tehniskos noteikumus var saņemt Būvniecības Informācijas Sistēmā (BIS) vai SIA "Tukums Siltums"  Asteru iela 6, Tukums

SIA “Tukuma Siltums" Datu aizsardzības politika

Iesniegums atzinumam „Par būves gatavību ekspluatācijai” saņemšanai

Iesniegums tehniskajiem noteikumiem

Līguma paraugs

 

Līguma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti

(Iesniedzamie dokumenti un to kopijas jānoformē saskaņā ar 04.09.2018. LR MK noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.)

 

1. Iesniegums.
2. Īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta (zemesgrāmatas akta) kopija.
3. Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesības apliecinoša (-u) dokumenta (-u) kopijas. Dzīvojamās mājas pārvaldniekam jāiesniedz :

3.1. Īpašnieku/dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma kopiju (kopsapulce, aptauja) ar vairāk nekā no puses īpašnieku/dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumu:
3.2. Pārvaldīšanas līguma kopiju ar vairāk nekā no puses īpašnieku/dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumu.

4. Paraksta tiesības apliecinoša dokumenta (pilnvaras) kopija.
5. Fiziskām personām – personas apliecinošu dokumentu uzrādīšanai.