Publiskojamā informācija

Valdes reglaments

Apstiprināts

Ar SIA “Tukuma siltums “

Valdes loceklis Gundars Kūla

Saskaņots ar

Kapitāla daļu turētāja pārstāvja

2023.gada 15.decembra lēmumu Nr.15

SIA "TUKUMA SILTUMS" valdes reglaments

I. Vispārīgie jautājumi

1.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tukuma siltums " (turpmāk -– Sabiedrība) valdes reglaments (turpmāk – Reglaments) nosaka Sabiedrības izpildinstitūcijas — valdes (turpmāk   Valde) vispārīgos darbības principus, pienākumus un pilnvaras, pārstāvības tiesību apjomu, sastāvu, kompetenci.

2.Reglaments sagatavots, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (turpmāk – normatīvie akti) un Sabiedrības statūtiem (turpmāk — Statūti).

3.Sabiedrība ir Tukuma novada pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Tukuma novada pašvaldībai.

4.Sabiedrības pārvaldi īsteno dalībnieks, dalībnieku sapulce un Valde. Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Sabiedrībā netiek veidota padome, tās funkcijas pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

5.Valde darbojas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, Statūtiem, Reglamentu, kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumiem, citiem normatīviem aktiem un dokumentiem.

II. Valdes sastāvs, ievēlēšana un atsaukšana

6.Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību.

7.Valde sastāv no viena Valdes locekļa.

8.Dalībnieku sapulce ievēlē un atsauc Valdi. Valdes loceklis tiek ievelēts uz piecu gadu termiņu.

9. Ar Valdes locekli par pienākumu izpildi Sabiedrībā kapitāla daļu turētāja pārstāvis slēdz pilnvarojuma līgumu, nosakot Valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru, pienākumus un pilnvaras.

10.Valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru nosaka uz visu Valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas.

11.Valdes locekļa mēneša atlīdzību kapitāla daļu turētāja pārstāvis var pārskatīt reizi gadā pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas, ievērojot, ka mēneša atlīdzības palielinājums nepārsniedz 25 procentus salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata gadā noteikto mēneša atlīdzības apmēru.

12.Kapitāla daļu turētāja pārstāvis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var noteikt Valdes loceklim prēmiju vienu reizi gadā pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot:

12.1.   Sabiedrības pieejamos finanšu līdzekļus noteiktās prēmijas izmaksai;

12.2.   Sabiedrības darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā un budžeta izpildi;

12.3.  vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un Sabiedrības darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;

12.4.  Valdes locekļa darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā.

13. Valdes loceklis reizi gadā kopā ar Sabiedrības gada pārskatu iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim pašvērtējumu, tajā iekļaujot informāciju par:

13.1.   Sabiedrības un Valdes locekļa darbības rezultātiem iepriekšējā pārskata gadā;

13.2. vidēja termiņa darbības stratēģijā, kā arī ikgadējo finanšu un nefinanšu mērķu un uzdevumu izpildi;

13.3. budžeta izpildi;

13.4. attiecīgā pārskata perioda revīzijā vai auditos konstatēto ieteikumu izpildi;

13.5. starp Pašvaldību un Sabiedrību noslēgto līgumu izpildi.

13.6. Valdes  locekli  var  atsaukt no  amata  par  pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai

nepienācīgu izpildi, nespēju vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšanu Sabiedrības interesēm, kā arī, ja pieņemts Kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmums par uzticības zaudēšanu.

13.7. Valdes loceklis var jebkurā laikā vienpusēji atstāt Valdes locekļa amatu, par to iepriekš

iesniedzot paziņojumu Kapitāla daļu turētāja pārstāvim.                                                                                                                                 

III. Valdes pienākumi, tiesības un pilnvaras

14.Valde pārzina un vada visas Sabiedrības lietas. Valdes loceklis savus pienākumus pilda kā

krietns un rūpīgs saimnieks, tajā skaitā, īsteno Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju, tajā noteiktos mērķus, atbild par Sabiedrībai noteikto uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem, finanšu līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu, efektīvas iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu, kā arī Tukuma novada domes un kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu izpildi.

15.Sabiedrības Valde nodrošina noteikto uzdevumu izpildi:

15.1. izstrādā nākamā gada Sabiedrības budžeta un darbības plāna projektus un iesniedz tos kapitāla daļu turētāja pārstāvim saskaņā ar Tukuma novada pašvaldības 2022. gada 27. aprīļa noteikumiem “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”;

15.2. nodrošina Sabiedrības grāmatvedības uzskaiti, slēdz darījumus;

15.3. izstrādā Sabiedrības gada pārskata projektu un iesniedz to kapitāla daļu turētāja pārstāvim apstiprināšanai;

15.4. organizē Sabiedrības stratēģijas izstrādi, iesniedz to apstiprināšanai kapitāla daļu turētāja pārstāvim  un atbild par tās izpildi;

15.5. apstiprina Sabiedrības organizatorisko struktūru;

15.6. nosaka saskaņā ar Sabiedrības amatu sarakstu un budžetu, Sabiedrības darbinieku skaitlisko un profesionālo sastāvu, atalgojumu, piemaksu, prēmiju vai citu izmaksājamo naudas summu apmēru Sabiedrības darbiniekiem;

15.7. apstiprina Sabiedrības iekšējos normatīvos aktus un citus iekšējos dokumentus, kas nodrošina un veicina Sabiedrības darbību un attīstību, pieņem lēmumus par Sabiedrības iesaistīšanos projektos (sadarbības projekti, pētnieciskie projekti, ES struktūrfondu projekti, kas saistīti ar līdzfinansējumu u.c.).

16. Papildus likumā noteiktajam Valdei ir nepieciešama iepriekšējā dalībnieka sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

16.1. kredītu saņemšanai un galvojumu izsniegšanai;

16.2. nekustamā īpašuma iegūšanai vai atsavināšanai;

16.3. pamatlīdzekļu atsavināšanai, ja to atlikusī bilances vērtība pārsniedz 700,00 euro;

16.4. Sabiedrības budžeta un budžeta grozījumu apstiprināšanai;

16.5. Sabiedrības amatu saraksta un amata saraksta grozījumu apstiprināšanai;

16.6. Sabiedrības iepirkumu plāna un iepirkumu plāna grozījumu apstiprināšanai;

16.7. darījumiem, kuru summa pārsniedz 35 000,00 euro.

17. Valde bez iepriekš minētā lemj arī citus ar Sabiedrības darbību saistītus jautājumus, izņemot tos, kuru izskatīšana ir saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar Tukuma novada domes 2022. gada 27. aprīļa noteikumiem Nr. 19 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” un Statūtiem ir dalībnieka kompetencē.

18.Valde atbild par Sabiedrības publiskoto informāciju tās tīmekļa vietnē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, publicējot Sabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus, ziņas par Sabiedrības darbību, kā arī informāciju, ko nosaka normatīvo aktu prasības.

19.Valde atbild par visu Sabiedrības saimniecisko darbību, ka arī kapitāla daļu turētāja uzdoto uzdevumu izpildi saskaņā ar noslēgto pilnvarojuma līgumu. Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar to atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Statūtiem, dalībnieku sapulču lēmumiem.

20.Valdes loceklim ir pienākumus nepieciešamības gadījumā sasaukt un piedalīties dalībnieku sapulcē.

21.Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību vienpersoniski vai pilnvarot personu konkrētu mērķu, uzdevumu izpildei.

22.Sabiedrības vārdā Valdes loceklis slēdz līgumus, izsniedz pilnvaras un citus dokumentus (t.sk. dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu līdzekļu pārvaldīšanu un norēķinu veikšanu Latvijas Republikas reģistrētās kredītiestādēs un Valsts kasē).

23.Valdes loceklim, atstājot ieņemamo amatu, jānodod visa informācija, t.sk., manta, materiāli (kurus saņēmis stājoties amata) jaunieceltajam Valdes loceklim vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja pilnvarotajai personai.

IV. Valdes atbildība

24.Valdes loceklis ir pilnā mērā atbildīgs par zaudējumiem, kas viņa darbības vai bezdarbības dēļ, pildot amata pienākumus, radušies Sabiedrībai.

25.Valdes loceklis neatbild par Sabiedrībai nodarīto zaudējumu, ja viņš rīkojies labā ticībā un saskaņā ar dalībnieka vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu.

26.Ja zaudējumi Sabiedrībai nodarīti, īstenojot dalībnieka vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja  lēmumu, par tiem atbild kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

27.Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var atbrīvot Valdes locekli no atbildības vai slēgt ar viņu izlīgumu par veiktajām darbībām, ja lēmumu par to pieņem saskaņā ar Komerclikuma 173. pantu.

V. Valdes pienākumu izpildei nepieciešamā nodrošinājuma pieņemšanas,

izmantošanas kartība

28.Valdei tiek nodrošināta atbilstoša darba telpa darba pienākumu pildīšanai ar nepieciešamo darba vietas aprīkojumu (kabinets, mēbeles, kancelejas preces u.c.).

29.Valde ir tiesīga saņemt biroja tehniku un datortehniku ar datorprogrammām, interneta pieslēgumu un e-pasta adresi, ka arī sakaru līdzekļus — mobilo telefonu ar neierobežotu mobilo datu pārraidi.

30.Valde drīkst neierobežoti lietot Sabiedrības īpašumā vai patapinājumā esošo transporta līdzekli darba pienākumu veikšanai, avārijas situāciju novēršanai, komandējumiem u.c.

31.Valdei tiek kompensēti visi komandējuma izdevumi, ievērojot jomu reglamentējošā normatīvā akta nosacījumus un normas.

VI. Valdes sēde, lēmumu pieņemšana un izpildes kontrole

32.Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.                                                                               

33. Par Valdes sēdes sasaukšanu un tās kārtību Valdes loceklis informē sēdes dalībniekus rakstiski vismaz dienu iepriekš, nosūtot elektroniski darba kārtības jautājumos sagatavotos lēmumu projektus, dokumentus un materiālus.                                                                                                                                                                                                                                              

34.Valdes sēdes darba kārtību nosaka Valde.

35.Valdes loceklis nosaka atbildīgos Sabiedrības darbiniekus par lēmumprojektu, dokumentu un materiālu sagatavošanu. Valdes sēdes var protokolēt Valdes nozīmēts darbinieks.

36.Valdes pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu, ja Valdes lēmums neparedz citu spēkā stāšanās termiņu.

37.Valdes lēmumu izpildi kontrolē Sabiedrības darbinieks, kuram ar Valdes sēdes lēmumu uzdots kontrolēt konkrēto jautājumu.

 

VII. Noslēguma noteikumi

38.Grozījumus Reglamentā var veikt pēc Valdes vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja   priekšlikuma.

39.Reglaments stājas spēkā ar brīdi, kad to pēc kapitāla daļu turētāja saskaņojuma saņemšanas apstiprinājis Valdes loceklis.