Klientiem

Datu aizsardzība

 

SIA "Tukuma Siltums" Datu aizsardzības politika

SIA „TUKUMA SILTUMS” personas datu aizsardzības politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir sniegt fiziskām personām vispārīgu informāciju par kārtību, kādā SIA „TUKUMA SILTUMS” apstrādā fizisku personu datus un nodrošina datu aizsardzību. Politika attiecas uz jebkuru SIA „TUKUMA SILTUMS”  rīcībā esošu fizisku personu datu apstrādi, neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskas personas dati tiek apstrādāti.

1. PĀRZINIS UN ATBILDĪGAIS PAR DATU AIZSARDZĪBU

1.1. Pārzinis: SIA „TUKUMA SILTUMS”, vienotās reģistrācijas Nr.49203001267, juridiskā adrese: Asteru iela 6, Tukums, LV-3101, kontaktinformācija: e-pasts siltums@tukums.parks.lv, tālruņa Nr.:63181509

1.2. SIA „TUKUMA SILTUMS” ir iecēlusi atbildīgo par datu aizsardzību. Datu aizsardzības atbildīgā kontaktinformācija: e-pasts:, siltums@tukums.parks.lv, tālruņa Nr.:63181509 ,Asteru iela 6, Tukums, LV-3101

2. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

2.1. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk – datu subjekts).

2.2. Apstrāde ir jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot personas datu vākšanu, glabāšanu, aplūkošanu, reģistrāciju, strukturēšanu utt. (turpmāk – datu apstrāde).

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

3.1. SIA „TUKUMA SILTUMS”  apstrādā personas datus SIA „TUKUMA SILTUMS” nodrošināto pakalpojumu, tostarp, siltumenerģijas ražošanas, piegādes un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanas nolūkā, savas komercdarbības nodrošināšanas, plānošanas un attīstības nolūkā, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar SIA „TUKUMA SILTUMS”  īpašuma aizsardzību, personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzības nolūkā.

3.2. Ja to paredz LR spēkā esošie normatīvie akti, datu subjekts par citiem specifiskiem datu apstrādes nolūkiem tiek informēts brīdī, kad tas sniedz personas datus SIA „TUKUMA SILTUMS”.

3.3. Gadījumos, kad personas dati (tostarp, dzīvojamo māju īpašnieku un kopīpašnieku dati) tiek iegūti no trešās personas (piemēram, personas, kura LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu), datus apstrādā, lai noslēgtu siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu un/vai pieslēguma līgumu un/vai ēku iekšējo inženiertehnisko sistēmu apkopes līgumu un/vai citu līgumu, kas saistīts ar SIA „TUKUMA SILTUMS”  sniegtajiem vai saņemtajiem pakalpojumiem un nodrošinātu noslēgto līgumu izpildi.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

4.1. SIA „TUKUMA SILTUMS” apstrādā personas datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

4.1.1. datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

4.1.2. apstrāde ir nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, piemēram, līgumu par siltumenerģijas vai cita SIA „TUKUMA SILTUMS”  nodrošinātā pakalpojuma saņemšanu un nodrošinātu noslēgtā līguma izpildi;

4.1.3. apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz SIA „TUKUMA SILTUMS”  attiecināmu juridisku pienākumu;

4.1.4. apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

4.1.5. apstrāde ir nepieciešama SIA „TUKUMA SILTUMS”  vai trešās personas likumīgo interešu ievērošanai.

4.2. Gadījumos, kad personas dati (tostarp, dzīvojamo māju īpašnieku un kopīpašnieku dati) tiek iegūti no trešās personas (piemēram, personas, kura LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu), SIA „TUKUMA SILTUMS”  datus apstrādā saskaņā ar Politikas 4.1.2., 4.1.3. un 4.1.6.punktā norādītajiem datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem.

4.3. SIA „TUKUMA SILTUMS”  likumīgās intereses ir:

4.3.1. veikt komercdarbību;                                                                                       

4.3.2. nodrošināt siltumapgādi un sniegt ar siltumapgādes nodrošināšanu saistītos pakalpojumus;

4.3.3. pārbaudīt datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

4.3.4. nodrošināt līguma saistību izpildi;

4.3.5. saglabāt datu subjektu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, tajā skaitā, kas veiktas mutiski, zvanot pa tālruni vai tīmekļvietnē;

4.3.6. piesaistīt jaunus klientus;

4.3.7.novērst prettiesiskas darbības;

4.3.8.nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

4.3.9.nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

4.3.10.administrēt maksājumus, tostarp, kļūdaini veiktos maksājumus;

4.3.11.vērsties valsts pārvaldes, operatīvās darbības iestādēs, tiesā, prokuratūrā, uzraudzības un citās iestādēs savu leģitīmo interešu aizsardzībai;

4.3.12.informēt sabiedrību par savu darbību;

4.3.13.uzturēt un aizsargāt savu īpašumu;

4.3.14.u.c. iepriekš neuzskaitītās likumīgās intereses.

5. PERSONAS DATU APSTRĀDES DROŠĪBA

5.1.  SIA „TUKUMA SILTUMS”  īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka personas datu apstrāde notiek saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - Datu regula).

5.2. SIA „TUKUMA SILTUMS”   ņemot vērā personas datu apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī iespējamos riskus attiecībā uz datu subjektu tiesībām un brīvībām, īsteno organizatoriska un tehniska rakstura pasākumus, tajā skaitā:

5.2.1. ieceļ atbildīgo par datu aizsardzību;

5.2.2. sniedz datu subjektam Datu regulā paredzēto informāciju;

5.2.3. izvēlas atbilstošus tehnoloģiskus un organizatoriskus līdzekļus informācijas sistēmu aizsardzībai;

5.2.4. normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas datu apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas;

5.2.5. noslēdz līgumu, ar juridisku personu ,personas datu (datu dokumentācijas ) apstrādei piesaista tādus apstrādātājus, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenotas normatīvajos aktos noteiktās prasības  SIA „TUKUMA SILTUMS”  personas datu aizsardzības politika tādā veidā, ka tiks ievērotas normatīvo aktu prasības datu aizsardzības jomā un nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība;

5.2.6. veic citas darbības datu subjektu tiesību un brīvību aizsardzībai.

6. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

6.1. SIA „TUKUMA SILTUMS” neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

6.1.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram: bankai - norēķinu ietvaros, pārvaldniekam – noslēgtā siltumenerģijas piegādes līguma ietvaros u.c.);

7. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

7.1.  SIA „TUKUMA SILTUMS”  glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

7.1.1. kamēr ir spēkā ar datu subjektu vai attiecībā uz datu subjektu noslēgtais līgums;

7.1.2. kamēr SIA „TUKUMA SILTUMS”  vai datu subjekts ārējos normatīvajos aktos noteiktajā prasījumu noilguma periodā var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram: iesniegt iebildumus, celt prasību tiesā u.c.);

7.1.3. kamēr SIA „TUKUMA SILTUMS” pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

7.2. Pēc šajā sadaļā minēto apstākļu izbeigšanās, personas dati tiek dzēsti.

8. PERSONAS TIESĪBAS PIEKĻŪT SAVIEM PERSONAS DATIEM UN CITAS TIESĪBAS 8.1.  SIA „TUKUMA SILTUMS” kodolīgā, pārredzamā, saprotamā un viegli pieejamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, rakstiski (papīra vai elektroniskā formā) sniedz datu subjektiem Datu regulā noteikto informāciju, tajā skaitā informāciju par datu subjektu tiesībām:

8.1.1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi;

8.1.2. piekļūt saviem datiem;

8.1.3. labot savus personas datus;

8.1.4. uz personas datu pārnesamību;

8.1.5. dzēst personas datus (tiesībām “tikt aizmirstam”);

8.1.6. ierobežot personas datu apstrādi;

8.1.7. iebilst pret personas datu apstrādi;

8.2. Datu subjekts pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt šādā kārtībā:

8.2.1. rakstveida formā klātienē Tukums, Asteru ielā 6, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

8.2.2. elektroniski, pieprasījumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu

8.3. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA „TUKUMA SILTUMS” pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījuma pamatotību un sniedz atbildi saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.4. SIA „TUKUMA SILTUMS” atbildi datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā sūtījumā vai izsniedz klātienē, pieprasot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

8.5. Ja datu subjekts uzskata, ka SIA „TUKUMA SILTUMS”  veiktā personas datu apstrāde pārkāpj datu subjekta tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

9. SAZIŅA

9.1. SIA „TUKUMA SILTUMS” sazinās ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

9.2.Par līgumsaistību izpildi SIA „TUKUMA SILTUMS” sazinās ar datu subjektu uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, bojājumu novēršanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

 

10. CITI NOTEIKUMI

Politika attiecas uz jebkuru  SIA „TUKUMA SILTUMS” rīcībā esošu fizisku personu (esošo klientu, potenciālo klientu, klientu kontaktpersonu,

9. PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

9.1. Gadījumos, kad personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana,              SIA „TUKUMA SILTUMS”   personas datu apstrādei saņem datu subjekta piekrišanu, kas ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.

9.2. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt SIA „TUKUMA SILTUMS”  datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai sazinoties ar  SIA „TUKUMA SILTUMS” atbildīgo par datu aizsardzību izmantojot norādīto kontaktinformāciju, un tādā gadījumā datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.