Publiskojamā informācija

Stratēģijas plāns

Tukuma SiltumsSabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Tukuma Siltums”

 Vidējā termiņa darbības stratēģija

             2019.-2021.gadam

 

Ievads.......................................................................................... 3

1.    Vispārīgā informācija par SIA “Tukuma siltums”.................... 4

1.1.   Sabiedrības rekvizīti un komercdarbības veids.................. 4

1.2.   Pamatkapitāls..................................................................... 4

1.3.   Kapitāla daļu turētājs un kapitāla daļu turētāja pārstāvis... 4

1.4.   Vadība................................................................................ 4

1.5.   Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā................ 5

1.6.   Sabiedrības saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta, ārvalstu fondu finansējums.. 5

2.    Sabiedrības funkcija un pārvaldes uzdevumi........................... 6

3.    Tukuma novada Domes lietderības izvērtējums 2018.gadam par Sabiedrības darbību...7

4.    Sabiedrības darbība………………………………………………………………………..8

5.    Sabiedrības personāla vadība................................................. 10

6.    Sabiedrības misija, vīzija un stratēģiskie mērķi..................... 12

6.1.   Misija............................................................................... 12

6.2.   Vīzija............................................................................... 12

6.3.   Stratēģiskie mērķi............................................................ 12

6.4.   Stratēģisko mērķu rezultatīvie rādītāji.............................. 13

7.    Sabiedrības stipro un vājo pušu analīze (SVID).................... 14

8.    Sabiedrības finanšu mērķi, kā arī tās darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji.. 16

Plānotais peļņas zaudējumu aprēķins 2019.-2021.gadam......... 16

Plānotā bilance 2019.-2021.gadam........................................... 16

Plānotais naudas plūsmas pārskats 2019-2021.gadam.............. 17

9.    Risku analīze......................................................................... 18


Ievads

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tukuma siltums” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) vidēja termiņa darbības stratēģija, turpmāk tekstā – Stratēģija, ir stratēģisks dokuments, kurā noteikti Sabiedrības stratēģiskās attīstības pamatvirzieni un mērķi, ņemot vērā tā ilgtermiņa uzdevumus, darbības programmas un resursu izmantošanu, konkurētspējas priekšrocības, iespējas un draudus ārējā vidē, stiprās un vājās puses, kā arī sabiedrības finanšu mērķus.

Stratēģija izstrādāta laika posmam no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Stratēģija izstrādāta atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantam, ņemot vērā Tukuma novada Ilgstspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2033.gadam , Tukuma novada attīstības programmu 2015.-2021.gadam, Tukuma novada Domes 2015.gada 24.septembra Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumus,un SIA Tukuma Siltums un Tukuma Novada Domes 2016.gada 01.09. savstarpēji parakstītā Līguma “Par siltumenerģijas pakalpojumu sniegšanu”,un 2013.gada 27.12 parakstītā Līguma “Deleģējuma Līgums”- nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas kvalitatīvu un drošu darbību,sniedzot kvalitatīvus , savlaicīgus,drošus pakalpojumus „ kā arī ņemot vērā citus normatīvos aktus, kas regulē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību.

1.             Vispārīgā informācija par SIA “Tukuma siltums”

1.1.        Sabiedrības rekvizīti un komercdarbības veids

Sabiedrības nosaukums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību   “Tukuma siltums”

Sabiedrības reģistrācijas Nr.:

49203001267

Sabiedrības PVN maksātāja reģ.Nr.

LV49203001267

Sabiedrības juridiskā adrese:

Asteru iela 6, Tukums, Tukuma novads,   LV-3101

Sabiedrība dibināta:                                 01.01.1977

Sabiedrība ierakstīta Komercreģistrā:    18.05.2004     

Sabiedrība ir  Licencēta                          21.05.2014

Sabiedrība ISO sertificēta                       07.03.2018     

 

Sabiedrības komercdarbības veids:

Tvaika piegāde un gaisa   kondicionēšana (NACE   klasifikators, Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas   Kopienā, 2.redakcija, 35.30).

     

Pamatkapitāls

Sabiedrības apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls ir EUR 1771085 (viens miljons septiņi simti septiņdesmit viens tūkstotis astoņdesmit pieci euro), kas sadalīts 1771085 daļās. Vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro).

1.2.        Kapitāla daļu turētājs un kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Sabiedrības kapitāla daļu turētājs 100 % ir Tukuma Novada Dome, kapitāla daļu turētāja pārstāvis saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu un Tukuma novada Domes 2015.gada 24.septembra noteikumiem “ Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” ir Domes priekšsēdētājs vai tā prombūtnes laikā – persona, kura pilda domes priekšsēdētāja pienākumus.

1.3.        Vadība

Sabiedrības izpildinstitūcija ir valde viena valdes locekļa personā, kurš sabiedrību pārstāv bez ierobežojumiem.

1.4.        Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Nodokļa veids

2018 (EUR)

Iedzīvotāju   ienākuma nodoklis

53592,37

Sociālās   apdrošināšanas iemaksas

73933,86

Pievienotās   vērtības nodoklis

107940,10

Nekustamā   īpašuma nodoklis

1020,42

Dabas   resursu nodoklis

645,98

Uzņēmējdarbības   riska valsts nodeva

97,92

Uzņēmumu   vieglo transportlīdzekļu nodoklis

1392,00

Valst   nodeva sabiedrisko pakalpojumu regulatoram

4397,56

KOPĀ:

243020,21

 

1.5.        Sabiedrības saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta, ārvalstu fondu finansējums

Finansējuma avots

2018 (EUR)

Valsts   budžets (atgrieztais PVN)

16852,33

Pašvaldības   budžets

(pamatkapitāla   palielinājums)

73900,00

Eiropas   Savienības fondi – Kohēzijas Fonds

 

KOPĀ:

90752,33

 

1.6 Sabiedrības funkcija un pārvaldes uzdevumi

Sabiedrība tika dibināta 1977.gada 1.janvārī kā Latvijas PSR Tukuma rajona Apvienoto katlu māju un siltumtrases direkcija. Dažādu politisko un normatīvā regulējuma izmaiņu rezultātā Sabiedrība no 1991.- 2004. gadam darbojās kā Latvijas Republikas Tukuma rajona Valsts siltumtrases uzņēmums, Tukuma pilsētas pašvaldības “Siltumtīklu uzņēmums”, Latvijas Republikas Tukuma pilsētas pašvaldības uzņēmums “Siltums”, Latvijas Republikas Tukuma pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma Siltums”.  2004.gadā Sabiedrība ieguva savu līdzšinējo nosaukumu – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma Siltums”.

2013.gada 27.decembrī starp Sabiedrību un Tukuma novada Domi tika noslēgts deleģēšanas līgums par likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmajā daļā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas veikšanu, 2016.gada 01.septembrī noslēgts Līgums “Par siltumenerģijas pakalpojuma sniegšanu “kuri paredz organizēt Tukuma pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā, tajā skaitā veicot šādus pārvaldes uzdevumus:

 1. Siltumenerģijas ražošana atbilstoši siltumenerģijas ražošanas licences nosacījumiem;
 2. Siltumenerģijas piegāde, nodrošinot nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanu ēku, būvju apsildei, ventilācijai un karstā ūdens sagatavošanai enerģijas lietotājiem optimālā veidā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 3. Siltumenerģijas realizācija atbilstoši  SPRK likumdošanā noteiktajiem tarifiem;
 4. Siltumapgādes tīklu, tehniskā aprīkojuma un infrastruktūras, kas izmantojama sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija;
 5. Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošana un uzturēšana, tai skaitā tādu projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošana un uzturēšana, kur projekta īstenotājs ir cita pašvaldības izveidota iestāde vai kapitālsabiedrība, ja Tukuma novada Dome nav lēmusi citādāk vai tas nav pretrunā ar projektu īstenošanas nosacījumiem.

Pārvaldes uzdevumu izpildi Tukuma pilsētas administratīvajā teritorijā ir Sabiedrības pamatdarbības joma un no šīs kompetences izrietošie uzdevumi uz deleģēšanas līguma noslēgšanas brīdi sastādīja vairāk nekā 98% no Sabiedrības kopējā apgrozījuma.

Par deleģēšanas līgumā noteikto pienākumu īstenošanu Sabiedrība katru gadu informē Tukuma novada Domi.

1.7 Tukuma novada Domes lietderības izvērtējums 2018.gadam par Sabiedrības darbību

Atbilstoši Tukuma novada Domes 2019.gada 29,marta lēmumam (prot.Nr.2) Sabiedrība veiksmīgi darbojas, nav pakļauta tirgus riskam, kredītriskam vai likviditātes riskam :

Sabiedrība ir uzņēmums, kas nodarbojas  ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, un kura ražošanas objekti atrodas Tukuma pilsētā Asteru ielā 6, Zemītes ielā 5, Smārdes ielā 1 un Smārdes ielā 2C. Ražotnēs tiek izmantots tāds kurināmais kā šķelda, malka un sašķidrinātā naftas gāze.

 • Siltumenerģijas pārvade, sadale un tirdzniecība notiek Tukuma pilsētas administratīvās teritorijas robežās, apgādājot Tukuma pilsētas iedzīvotājus, komersantus, valsts un pašvaldības iestādes ar nepieciešamo siltumenerģiju.
 • uzņēmums cenšas izdarīt maksimāli daudz savas darbības optimizācijā, lai nodrošinātu pēc iespējas lētāku siltumenerģijas ražošanu ,pašlaik apstiprinātais tarifs joprojām ir starp  zemākajiem Latvijā.
 • Sabiedrības 2018.gada pārskatā norādīts, ka Neto apgrozījums 2018.gadā , salīdzinot ar 2017.gadu, ir samazinājies par 12 342 Eur,jeb aptuveni 0,59 %,kas saistīts ar siltumenerģijas piegādes pātraukšanu siltumtrases rekonstrukcijas laikā.
 • Ražosanas izmaksas palielinājušās par 113 706 Eur jeb par 5,84 % kas saistīts ar sķeldas cenu pieaugumu. Sabiedrības kopējie aktīvi 2018.gada beigās salīdzinot ar gada sākumu samazinājušies par 101 567 Eur , jeb aptuveni 1,72 % kas galvenokārt saistīts ar naudas līdzekļu atlikuma samazinājumu par 48,12 %.
 •  2018.gadā samazinājās sabiedrības  ilgtermiņa saistības par 7,94% ,pašu kapitāls palielīnājies par 65 390 Eur , jeb 3,25%
 • Sabiedrība par sabiedrības un ES Kohēzijas fonda finanšu līdzekļiem arī 2018.gadā Tukuma pilsētā ir īstenojusi vērienīga projekta I.kārtu “Kurzemes ielas maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija” , veikta ēkas Kurzemes ielā 4 demontāža ieguldot siltumtrasi zemē u.c.
 • Sabiedrība 2018.gadu pabeigusi ar minimāliem zaudējumiem 8510 eur apmērā, zaudējumi saistīti ar siltumtrases rekonstrukciju vasarā,kuras laikā tika pātraukta siltumenerģijas piegāde un netika gūti ienākumi, kā arī kurināmā – šķeldas tirgus cenas pieaugumu.
 • Sabiedrības atrašanās Tukuma novada Domes īpašumā dod garantijas pašvaldībai nodrošināt siltumapgādi Tukuma pilsētā un dod iespēju kontrolēt un ietekmēt siltumapgādes tarifu  politiku, kā arī nodrošina konkurenci privātajam sektoram siltumapgādes jomā.

Tukuma novada Dome līdz ar izvērtējuma veikšanu un tā apstiprināšanu, uzdeva Sabiedrībai turpināt darbu pie siltumenerģijas ražošanas procesu optimizācijas; veikt darbu pie jaunu klientu piesaistes; turpināt risināt jautājumus par siltumenerģijas zudumu samazināšanu, kā arī turpināt veikt siltumtarses rekonstrukcijas darbus .

2.Sabiedrības darbība.

Sabiedrība ir uzņēmums, kas nodarbojas  ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, un kura ražošanas objekti atrodas Tukuma pilsētā Asteru ielā 6, Zemītes ielā 5, Smārdes ielā 1 un Smārdes ielā 2C. Ražotnēs tiek izmantots tāds kurināmais kā šķelda, malka un sašķidrinātā naftas gāze.[1]

Sabiedrība sniedz sabiedrisko pakalpojumu - siltumenerģijas pārvadi un sadali - saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2004.gada 21.maijā izsniegtu licenci E 2063 ,un 2018.gada 07.marta ISSO sertifikāciju.

Sabiedrība 2012.gada 1.janvārī reģistrēta Siltumenerģijas tirgotāju un ražotāju reģistros.

Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas vieta: Tukuma pilsētas administratīvā teritorija.

Sabiedrības darbībā izmantojamie pamatlīdzekļi ir Sabiedrības īpašumā, tajā skaitā zeme 473 kvm apmērā. Papildu Sabiedrības darbības nodrošināšanai tiek nomāta zeme no Tukuma novada Domes[2], pamatojoties uz 2005.gada 20.aprīļa zemes nomas līgumu par 33302 kvm zemes nomu. Nomas maksa tiek noteikta un samaksāta atbilstoši noslēgtajam nomas līgumam un Tukuma Novada Domes piestādītajiem rēķiniem.

Tukuma pilsētā galvenie siltumenerģijas saņēmēji ir iedzīvotāji – vidēji 69% no kopējā klientu apjoma, budžeta iestādes – 22%, bet veikali, administratīvās ēkas, bankas u.c. - 9%. Vieni  no lielākajiem  klientiem, sabiedriskā pakalpojuma saņēmējiem Tukuma pilsētā ir SIA “Tukuma Nami “,SIA „Tukuma Slimnīca”, SIA „Tukuma Ledus Halle”, SIA „Amatnieks”, SIA „ "LP2Managment"” ,SIA „Maxima Latvia”u.c.

Kopš 2013.gada februāra Sabiedrība daļu no patērētājiem nodotās siltumenerģijas sabiedrība iepērk no SIA “Tukums DH”, kas ir otrs Tukuma pilsētas siltumenerģijas ražošanas uzņēmums Tukumā . Šāda sadarbība ir  vērtējama arī kā atzinīgs darījums, jo tā ir papildus drošība siltumenerģijas piegādē un tas var atstāt pozitīvu ietekmi uz siltumenerģijas gala tarifa izmaksām. Sabiedrība 2018.gadā nodevusi siltumtīklos 43996,00 MHh siltumenerģijas, t.sk. pašu saražots 9946,00 MWh siltumenerģijas un iepirkta 34050,00 MWh. Kopš 2017.gada uzņēmums pielieto jaunus, PRK apstiprinātos  pazeminātos ( par 7,8%) siltumenerģijas tarifus.

2018.gadā paveikts ievērojami daudz :

- iegādāts jaudīgs tīkla sūknis Asteru ielas 6 katlu mājai,

- pavasarī demontēta uzņēmuma Piegādes un sadales brigādes remontbāzes ēka Kurzemes iela 4, Tukumā , ieguldot ēkai caurejošos siltumtīklus zemē .

- pavasarī uzsāktais ES KF atbalsta  projekta I.kārta “Kurzemes maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija Tukumā “ un veiksmīgi pabeigta Līgumā paredzētaja laikā 2018.gada septembrī , - rudenī startēja ES KF atbalsta  projekta II.kārta “Siltumtrases rekonstrukcija Zemītes ielas Katlu mājas rajonā, Tukumā “ , projekta II.kārtu sasakāņā ar Līgumu veiksmīgi pabeigta 2019.gada septembrī.

3. Sabiedrības personāla vadība

Saskaņā ar Akadēmisko terminu vārdnīcu[3] “Personāla vadība” jeb “Personāla vadīšana” ir Uzņēmējdarbības vadīšanas būtisks, mērķtiecīgs pasākumu, darbību kopums: darbinieku izvēle un pieņemšana darbā, viņu iesaistīšana ražošanā, mācīšana un kvalifikācijas paaugstināšana, darba samaksas noteikšana atbilstoši darba līguma noteikumiem, normālu darba apstākļu nodrošināšana, labu (gan darbinieku savstarpējo, gan darbinieku un uzņēmuma vadības) darba attiecību radīšana u. c. Galvenais uzdevums ir nodrošināt efektīvu uzņēmuma darbu un taisnīgu attieksmi pret darbiniekiem.

Personāla vadības politika ir savu vērtību un pārliecību formulējums. Tās ir vērtības, kas tieši vai netieši ir saistītas ar:

 • Objektivitāti: izturēties pret darbiniekiem godīgi un taisnīgi, piemērojot vienlīdzīgu pieeju. Tā paredz aizsargāt personas no jebkādas negodīgas vadītāju lēmumu pieņemšanas, nodrošinot darbiniekiem vienlīdzīgas tiesības un izaugsmes iespējas un nodrošināt taisnīgu samaksas sistēmu.
 • Cieņu: rēķināties ar individuāliem gadījumiem, kad tiek pieņemti lēmumi, kas ietekmē darbinieku perspektīvas, drošību un pašcieņu.
 • Uzņēmuma apmācībām: veicināt visu uzņēmuma darbinieku apmācību un attīstību, nodrošinot nepieciešamos resursus un atbalstu.
 • Sniegumu caur cilvēkiem: svarīgi attīstīt izpildes kultūru un veikt nepārtrauktus tās uzlabojumus; godīga atgriezeniskā saite saistībā ar cilvēku sniegumu.
 • Darba dzīves kvalitāti: apzināti un nemitīgi tiekties uzlabot darba dzīves kvalitāti. Tas nozīmē paaugstināt cilvēku apmierinātību ar darbu, cik vien tas ir iespējams, samazināt vienmuļību, palielināt dažādību, pašpārvaldi un atbildību, izvairīties no cilvēku iesaistīšanas pārlieku liela stresa situācijās un nodrošināt pieņemamu līdzsvaru starp darbu un personīgo dzīvi.
 • Darba apstākļiem: nodrošināt veselībai nekaitīgus, drošus un patīkamus darba apstākļus. [4]

Personāla vadībā svarīgi ir novērtēt cilvēka personīgo potenciālu — viņa fizisko un garīgo enerģiju, viņa tieksmi uz radošu darbību, pašrealizāciju. Kaut arī cilvēka psiholoģiskais potenciāls pamatā iedzimst, tomēr to var veidot, izmantojot vai radot labvēlīgus apstākļus. Galvenais vadības uzdevums ir atbrīvot darbinieka slēpto enerģiju uzņēmuma mērķu sasniegšanai.

Sabiedrības personāla vadības politiku raksturo trīs atslēgas vārdi – adekvāts atalgojums, veselībai nekaitīga un droša darba vide.

Adekvāts atalgojums nozīmē, ka Sabiedrība saviem darbiniekiem nosaka atalgojumu saskaņā ar savu budžetu, atbilstošu tirgus situācijai un darbinieka profesionālajai kvalifikācijai. Sabiedrībai ir būtiski nodrošināt saviem darbiniekiem arī visas sociālās garantijas, ko spēkā esošie normatīvie akti paredz maksāt par darbiniekiem. Dažkārt Sabiedrība atbalsta savus darbiniekus, izmaksājot pabalstus dažādās dzīves situācijās (atbilstoši Sabiedrības kolektīva koplīguma noteikumiem).

Veselībai nekaitīgu un drošu darba vidi Sabiedrība nodrošina, izveidojot darbiniekiem atbilstošas darba vietas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Attiecībā par darba vides ietekmi uz darbinieku apmierinātību ar darbu, tad atbilstoša darba vieta un vide motivē darbinieku, ietekmē darbinieka uzvedību, viņa apmierinātību ar darbu (viņa psiholoģisko stāvokli), kā arī uzticēto darba pienākumu kvalitāti.

Darba aizsardzības prasību ieviešana, ievērošana un izpilde, kā arī pārraudzība pār to kvalitāti, tiek risināta, sadalot pienākumus un nosakot atbildības līmeņus katram Sabiedrības darbiniekam atbilstoši viņa ieņemamajam amatam.

Sabiedrības personāla vadības politika nosaka, ka katram darbiniekam ir jāzina savi darba pienākumi, atbildības, ieguldījums pakalpojuma sniegšanas procesā, kā arī godprātīgi jāveic viņam uzticētie darba pienākumi. Attieksme pret darbu, pieredze un zināšanas - galvenās vērtības, kuras visaugstāk tiek novērtētas Sabiedrībā.

Ja cilvēki jūt, ka tiek atzīti intelektuālās vērtības dēļ, viņiem rodas vēlēšanās dalīties ar zināšanām, viņi jūtas iedvesmoti iespaidot un apliecināt ekspektācijas, kas tiek izvirzītas viņu intelektuālajai vērtībai, izvirzot aktīvas idejas un daloties ar zināšanām. Līdzīgi, ja pret cilvēkiem izturas ar emocionālo atzinību, tie jūt emocionālo vienotību ar stratēģiju un vēlas pilnībā nodoties tai , klasiskās motivācijas pētījumos atklāts, ka atzinībai ir raksturīgi ierosināt spēcīgu iekšējo motivāciju, kas liek cilvēkam pārkāpt pienākumu robežas un iesaistīties brīvprātīgā sadarbībā. [5]

Taču tam ir arī otra puse, kam ir vērts pievērst ne mazāku uzmanību: godīgā procesa pārkāpumi un līdz ar to arī indivīda intelektuālās un emocionālās vērtības ignorēšana. Ja pret cilvēkiem neizturas tā, it kā viņu zināšanām būtu vērtība, viņi izjutīs intelektuālu noniecinājumu un nedalīsies ar idejām un savu kompetenci. Tā vietā viņi paturēs savas radošās idejas un domas pie sevis, neļaujot jaunam redzējumam skatīt dienas gaismu. Turklāt viņi noliegs arī citu cilvēku intelektuālo vērtību. Ja cilvēku emocionālā vērtība netiks ievērota, viņi jutīsies dusmīgi un neieguldīs savu enerģiju darbībā. Viņi drīzāk centīsies kavēt notikumus un pretdarbosies.

Sabiedrība daudzus gadus ,ieskaitot 2018.gadu ir maksimāli optimizējusi personāla sastāvu , 2018.gada nogalē Sabiedrībā strādāja sekopjoši darbinieki :

5 darbinieki Administrācijā,

8 darbinieki + 3 darbinieki ( sezonas darbinieki decembris – marts )  - Centrālajā katlu mājā,

4 darbinieki - sezonas darbinieki oktobris – aprīlis  - katlu mājā Zemītes ielā 5,

3 darbinieki - Piegādes uz sadales iecirknī,

2  darbinieki - Transporta iecirknī.

4. Sabiedrības misija, vīzija un stratēģiskie mērķi

Uzņēmuma misija ir precīzi izteikts uzņēmuma pastāvēšanas pamatojums. 20. gs. 70. gados Pēters Drakers (Peter Drucer) reiz ir teicis: “Uzņēmumu nenosaka tās vārds, statūti jeb dibināšanas līguma panti. To nosaka darbības misija. Tikai organizācijas misijas un nolūku skaidra definīcija dara iespējami skaidrus un reālus biznesa mērķus”. [6]

Visaptverošs stratēģijas jēdziens ietver šādas sastāvdaļas.

 1. Stratēģija ir loģisku, integrējošu un sabalansētu lēmumu sistēma.
 2. Stratēģija nosaka un parāda organizācijas stratēģisko mērķi.
 3. Stratēģija izvēlas organizācijas darbības sfēru.
 4. Stratēģija nodrošina konkurētspējīgu priekšrocību katrā organizācijas darbības nozarē.
 5. Stratēģija lēmumu pieņemšanas procesā iesaista visus organizācijas hierarhiju līmeņus.
 6. Stratēģija definē ekonomiskus un neekonomiskus labumus tās ieinteresētajām pusēm. [7]

Izstrādājot uzņēmumā stratēģiju, pirmais posms ir uzņēmuma stratēģiskā virziena noteikšana. Parasti to nosaka, definējot vīziju, misiju un galvenos organizācijas mērķus. Tas palīdz uzņēmumam saprast, kāpēc tas vispār eksistē, palīdz noteikt virzienu, kādā tas dodas un kur vēlas nonākt. Stratēģijas nevar būt efektīvas, ja uzņēmums skaidri neapzinās savas darbības virzienu.

4.1.Misija

Sabiedrības misija, kopš tās dibināšanas dienas, ir bijusi organizēt Tukuma novada, pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā.

4.2.Vīzija

Sabiedrības vīzija ir ilgtspējīgu un kvalitatīvu komunālo pakalpojumu siltumapgādes jomā nodrošināšana Tukuma pilsētā.

Sabiedrība ir spējīga nodrošināt ilgtspējīgus kvalitatīvus komunālos pakalpojumus, ražojot, pārvadot un sadalot siltumenerģiju Tukuma pilsētas iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem. Visa Sabiedrības darbība ir vērsta uz attīstību, apmierinot pašreizējās vajadzības, neapdraudot nākotnes iespējas un ņemot vērā vides un ekonomikas attīstības dimensijas.

4.3.Stratēģiskie mērķi

Sabiedrība, izvērtējot savu līdzšinējo darbību, nākamajam laika periodam izvirza sev šādus stratēģiskos mērķus:

 • Turpināt paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, veicot pasākumus katlu lietderības koeficienta paaugstināšanā un kurināmā ekonomijas iegūšanā (M1).
 • Būtiski samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā, turpinot rekonstruēt siltumtrases Tukuma pilsētā efektīvi piesaistots ES fondu līdzekļus (M2).

Sabiedrībai stratēģijas darbības laikā sasniedzot izvirzītos mērķus, tiks samazināta negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi gar siltumtrašu vietām Tukuma pilsētā, kā arī tiks veicināta energoresursu saudzīga un efektīva izmantošana.

4.4.Stratēģisko mērķu rezultatīvie rādītāji

M1

Turpināt   paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, veicot pasākumus katlu   lietderības koeficienta paaugstināšanā un kurināmā ekonomijas iegūšanā

Sabiedrības darbības stratēģijas darbības periodā tiks turpināti iesāktie pasākumi ražošanas efektivitātes paaugstināšanai un izmaksu samazināšanai. Sabiedrība ir vērsta uz attīstību.

Sabiedrībā tiek un tiks turpināts darbs pie dūmgāzu kondensatora efektivitātes paaugstināšanas, kas nodrošina arī vēl augstāku katlu lietderības koeficentu.

M2

Būtiski   samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā, rekonstruējot   siltumtrases Tukuma pilsētā

2018.gadā kopējie vidējie siltumenerģijas zudumi pārvades un sadales sistēmā bija - Asteru ielas Katlu mājas rajonā – 13,06 %  , Zemītes ielas Katlu mājas rajonā 16,45 % .Darbs pie zudumu samazināšanas tiek intensīvi turpināts.

5.Sabiedrības stipro un vājo pušu analīze (SVID)

Lai darbotos sekmīgi un ilglaicīgi, Sabiedrības stratēģijai jāattīstās atbilstoši videi, kurā tā darbojas, ņemot vērā ārējās vides ietekmi uz Sabiedrības darbību.

Ārējā vide sastāv no vispārīgās ārējās vides un nozares vides. Nedraudzīgā ārējā vidē uzņēmumam ir daudz mazākas iespējas gūt panākumus nekā pievilcīgā ārējā vidē.

Vispārīgo ārējo vidi raksturo demogrāfiskie, politiskie, sociālie un kultūras un makroekonomiskie faktori, kā arī tehnoloģiju attīstība un globalizācija. Šī vide dažādi ietekmē dažādas nozares un dažādus uzņēmumus vienas nozares ietvaros, turpretī organizācijas nevar ietekmēt izmaiņas vispārīgajā ārējā vidē.

Lai izdzīvotu, uzņēmumam jāizprot spēki, kas nosaka konkurenci nozarē, kurā tas darbojas. Tam nepārtraukti ir jāizvērtē šie spēki un optimizējoties  jāpiemēro pārmaiņām atbilstoša stratēģija. Ja šie spēki pilnībā netiks izprasti, tad uzņēmumam ir maz izredžu pareizi izvēlēties stratēģiju, kas atbilstu nozares videi, vai arī mainīt tās vidi.

Sabiedrības stiprās puses

 • 42 gadu pieredze komunālo pakalpojumu siltumapgādes jomā sniegšanā;
 • 100% kapitāla daļu turētājs ir Tukuma novada Dome, kas nozīmē, ka Sabiedrības darbību un finansiālo stabilitāti neietekmē Sabiedrības dalībnieku domstarpības;
 • Liela tirgus daļa – Tukuma pilsētas siltumenerģijas pārvades un sadales līderis;
 • Stabila finanšu situācija;
 • Darbinieku pieredze un profesionalitāte;
 • Sociālās garantijas darbiniekiem, atbilstoši darba apstākļi;
 • Jaunākās tehnoloģijas un iekārtas siltumenerģiijas pārvadei un sadalei;
 • Izveidota klientu datubāze;
 • Plānveidīga resursu atjaunošana;
 • Sabiedrības pamatlīdzekļi ir Sabiedrības īpašums, izņemot zemi, kuras lielākā daļa tiek iznomāta.

Sabiedrības vājās puses

 • Siltumenerģijas ražošanas apjoma samazināšanās, iepērkot siltumenerģiju no SIA “Tukums DH”;
 • Sabiedrības finansiālo stabilitāti ietekmē apstiprinātie siltumenerģijas tarifi;
 • Sabiedrība nomā zemi 33302 kvm platībā.

Sabiedrības iespējas

 • Turpināt veiksmīgi Eiropas Savienības un citu ārvalstu finansējuma, kā arī valsts un pašvaldības finansējuma piesaistīt Tukuma pilsētas siltumtrašu sistēmas rekonstrukcijai.

Sabiedrības draudi

 • Izmaiņas nodokļu sistēmā;
 • Energoresursu cenu pieaugums;
 • Klientu maksātspēja;
 • Valūtas kursa svārstības;
 • Zema būvdarbu kvalitāte.
 • Jaunu konkurentu ienākšana Tukuma pilsētā;

Sabiedrības finanšu mērķi,

Plānotais peļņas zaudējumu aprēķins 2019.-2021.gadam


 

2019 (EUR)

2020 (EUR)

2021 (EUR)

Neto apgrozījums

2113665

2177583

2422671

Ražošanas izmaksas

1948504

2029700

2057539

Bruto peļņa

165160

147883

365132

admin.izmaksas

120014

98904

168730

Pārējie ieņēmumi

184287

177023

157883

pārējie izdevumi

11545

136243

53023

% maksājumi un tamlīdzīgi izd.

13663

27547

45721

Peļņa pirms nodokļiem

104225

62212

255541

Pārskata gada peļņa

104225

62212

255541

 

Plānotā bilance 2019.-2021.gadam


Pasīvs

 

 

 

 

 

 

 

Pašu kapitāls

 

2019 (EUR)

2020 (EUR)

2021 (EUR)

 

Pamatkapitāls

 

1771085

1771085

1771085

 

Nesadalītā peļņa:

       
 

a)

iepr.gadu nesadal.

305427

409652

471864

 

b)

pārsk.gada nesadal.

104225

62212

255541

 

Pašu kapitāls kopā

 

2180737

2242949

2498490

 

Ilgtermiņa kreditori

 

 

 

 

   

aizņēm.no kredītiest.

201344

182316

150704

   

citi aizņēmumi

1709812

1550609

1380450

   

nākamo periodu ieņ.

1082095

1152408

1056712

 

Ilgtermiņa kreditori kopā

2993251

2885333

2587866

 

Īstermiņa kreditori

 

 

 

 

   

aizņēmumi no kred.

24393

20400

18500

   

citi aizņēmumi

154248

158600

152600

   

saņemti avansi

248873

248700

239500

   

parādi piegādātajiem

44137

43230

42400

   

nodokļi un soc.nod.

36629

38400

37200

   

pārējie kreditori

18305

18200

17500

 

 

nākamo per.ieņēmumi

85088

83420

81680

   

 

   

uzkrātās saistības

111962

109720

108580

 

Īstermiņa kredīti kopā

723635

720670

697960

 

Kreditori kopā

 

3716886

3606003

3285826

 

Pasīvu kopsumma

 

5897623

5848952

5784316

 Plānotais naudas plūsmas pārskats 2019.-2021.gadam


         

2019 (EUR)

2020 (EUR)

2021 (EUR)

Pamatdarbības naudas plūsma

       
 

Peļna/zaud.pirms nodokļiem

 

104225

62212

255541

 

Pamatl.nolietojums(+)

 

293366

314564

298066

 

uzkrājumu veidošana

 

0

0

0

 

peļņa/zaud.no kursa svārst.

 

0

0

0

 

% maksāj.un tamlīdzīgas izm.

45722

27547

47500

Korekcijas

     

 

 

 

 

debitoru parādu atl.izmaiņas

 

-34955

39471

42343

 

krājumu atlik.izmaiņas

 

125928

13463

6721

 

kreditoru parāda atlik.izmaiņas

294523

140718

236775

Bruto pamatdarbības naudas plūsma

 

828809

597975

886946

 

Izdevumi % maksājumiem

 

-45722

-27547

-47500

Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem

783087

570428

839446

Pamatdarbības neto naudas plūsma

 

783087

570428

839446

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

 

 

 

 

Pamatlīdzekļu un nemater.ieguldījumi

-577600

-533238

-520300

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

-577600

-533238

-520300

Finansēšanas darbības naudas plūsma

 

 

 

 

Izdevumi aizdevuma atmaksāšanai

-173987

-171598

173000

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

-173987

-171598

173000

Valūtu kursu svārstību rezultāts

 

0

0

0

Pārskata gada neto naudas plūsma

 

-90863

-13990

7904

Nauda perioda sākumā

   

142749

51886

37896

Nauda perioda beigās

   

51886

37896

45800

 

Kā redzams no provizoriskiem datiem ,  Sabiedrības  kopējie ieņēmumi būs pietiekoši, lai segtu pamatdarbības izdevumus, kapitālieguldījumus un saistības pret kredītiestādēm.

6.Risku analīze

Risku analīze un risku apzināšanās ļauj sagatavoties dažādiem nākotnes scenārijiem un mazināt iespējamos nākotnes zaudējumus, kas var iestāties jebkuru iemeslu dēļ. Pretēji bieži izplatītajam uzskatam, riski nav tikai ugunsgrēks, zādzība, zemestrīce, sociālie nemieri vai kāds fizisks bojājums iekārtām. Riski mēdz būt arī tādi, kas apdraud uzņēmuma darbību kopumā. Tamdēļ Sabiedrība pieņem, ka tās darbībā iespējams varētu būt novērojama šādu risku iestāšanās:

Tirgus riski:

 • jauna konkurenta ienākšana Tukuma pilsētā;
 • jaunu tehnoloģiju attīstība.
 • Šķeldas tirgus cenas svārstības

Risku novēršanas pasākumi: Sabiedrības informētība par jaunākajām tehnoloģijām uzņemto pienākumu kvalitatīvai izpildei. Attiecībā uz jaunu konkurentu ienākšanu Tukuma pilsētā, tad, ievērojot brīvas konkurences principu, Sabiedrība nevar ietekmēt šā riska iestāšanos.

Politiskie riski

 • nodokļu politikas izmaiņas;
 • normatīvo aktu izmaiņas attiecībā uz siltumenerģijas tarifu noteikšanas metodiku.

Risku novēršanas pasākumi: Sabiedrība nevar novērst politisko risku iestāšanos, izņemot viedokļa izteikšanu, balstītu uz normatīvajiem aktiem un taisnprātības apsvērumiem.

IT riski

 • siltumenerģijas ražošanas, pārvades vai sadales iekārtu traucējumi, bojājumi vai bojāeja;
 • klientu datu bāzes traucējumi;
 • grāmatvedības programmas traucējumi.

Risku novēršanas pasākumi:

(1) līgumos par IT pakalpojumu sniegšanu paredzēt savlaicīgu reaģēšanas laiku un neatbilstību/ kļūdu/ bojājuma novēršanas laiku.

(2) veikt regulāras personāla apmācības par IT sistēmu pareizu lietošanu.

Personālriski

 • personāla kļūdaina rīcība;
 • personāla tīša neatļauta vai kaitnieciska rīcība, zādzības, personāla zaudējums vai kādi citi nepareizi lēmumi attiecībā uz personālu.

Risku novēršanas pasākumi:

(1) veikt regulāras personāla apmācības par iekārtu pareizu ekspluatāciju;

(2) pieņemt darbā darbiniekus ar atbilstošu kvalifikāciju vai regulāri nodrošināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības;

(3) rūpēties par darbinieku apmierinātību ar darbu. Darbs ieņem lielu nozīmi cilvēka dzīvē, un cilvēks tam atvēl lielāko daļu savas dzīves laika. Darbinieki darba vietā vēlas, lai viņus cienītu, ievērotu viņu individuālās vajadzības un intereses, būtu izaugsmes iespējas, pozitīvi noskaņota darba vide un būtu skaidri uzņēmuma darba mērķi un politika. Darbinieki vēlas justies piederīgi savai darba vietai. Augstāka darbinieku apmierinātība nodrošina zemāku darbinieku mainību un augstāku lojalitāti, darba efektivitāti un laba darba devēja tēlu sabiedrībā[8].

(4) veikt regulāras darbinieku aptaujas. Tas palīdz noskaidrot darbinieku viedokli par darba apstākļiem, darba devēju, kā arī ātrāk un efektīvāk novērst darbinieka neapmierinātību ar darbu, ieviešot darbinieku izteiktos priekšlikumus.

Fiziski riski īpašumam vai iekārtām

 • uguns risks (ugunsgrēks, zibens spēriens, eksplozija);
 • dabas stihisko postu risks (vētra, plūdi, krusa, nepārtraukta snigšana, koku (t.sk. zaru), mastu, stabu un citu konstrukciju uzkrišana uz īpašumu vai iekārtām);
 • šķidruma vai tvaika noplūdes risks (cauruļvadu, to ierīču un aprīkojuma avārija, darbinieku vai trešo personu darbība vai bezdarbība, kuras dēļ notikusi šķidruma vai tvaika noplūde, stacionāro automātisko ugunsgrēka dzēšanas sistēmu un iekārtu automātiskas reaģēšanas dēļ radusies šķidruma noplūde);
 • trešo personu ļaunprātīgas rīcības risks (zādzība ar ielaušanos – tīša, prettiesiska svešas mantas paņemšana, nelikumīgi iekļūstot īpašumā, laupīšana, ļaunprātīgi bojājumi, stiklojuma bojājumi);
 • siltumenerģijas ražošanas, pārvades vai sadales iekārtu bojājumi.

Risku novēršanas pasākumi:

(1) apdrošināt Sabiedrības darbībā izmantojamos īpašumus un iekārtas;

(2) nodrošināt īpašuma vai iekārtu pienācīgu apsardzību;

(3) veikt regulāras personāla apmācības par iekārtu pareizu ekspluatāciju;

(4) regulāri uzturēt un apsaimniekot īpašumus, tajā skaitā iekārtas atbilstoši ražotāja instrukcijām un tehniskajām specifikācijām.

Vides riski

 • klimata izmaiņu riski;
 • dabas apstākļi, epidēmijas, pandēmijas un citi līdzīga rakstura riski.

Risku novēršanas pasākumi: Sabiedrība nevar novērst vides risku iestāšanos, bet var veikt preventīvus pasākumus īpašumu apsaimniekošanai un uzturēšanai, proti, par tiem rūpēties kā krietns un rūpīgs saimnieks.