Publiskojamā informācija

Deleģējuma līgums

Deleģēšanas līgums

 

Tukumā, 2013.gada 27.decembrī                                                                                                                                                                          Nr. TND/2-58.9/13/83

 

           

Tukuma novada Dome, reģistrācijas Nr.90000050975, juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Domes priekšsēdētāja Jura Šulca personā, kurš rīkojas uz Tukuma novada pašvaldības nolikuma pamata (turpmāk – pašvaldība), un

SIA „Tukuma siltums”, reģistrācijas Nr.49203001267, juridiskā adrese: Asteru iela 6, Tukums, valdes locekļa Gundara Kūlas personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – pilnvarotā persona), abi kopā saukti Puses, ņemot vērā, ka

- saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā siltumapgādi neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.,

- saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iestādes 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starpā deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.,

- saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja SIA „Tukuma siltums”, kuras darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir tvaika un karstā ūdens ražošana un piegāde. SIA „Tukuma siltums” no 01.01.1977.gada gada Tukuma pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā sekmīgi nodrošina no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošu uzdevumu – siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu. SIA „Tukuma siltums” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3. un 5.punktā noteiktajiem gadījumiem, kad publiska persona var veikt komercdarbību, proti, deleģētā nozare ir stratēģiski svarīga un tās infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi., 

- saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu šo likumu cita starp nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz īgumu par tādas institūcijas sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura galvenokārt sniedz pakalpojumus pasūtītājam. SIA „Tukuma siltums” ir kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāldaļas pieder Tukuma novada pašvaldībai. SIA „Tukuma siltums” darbības joma un piešķirtās tiesības veikt pārvaldes uzdevumus un sniegt sabiedriskos pakalpojumus Tukuma pilsētai izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas1.punktā noteiktās autonomās kompetences siltumapgādes jomā. Minētās Tukuma novada pašvaldības kompetences īstenošana Tukuma pilsētas administratīvajā teritorijā ir SIA „Tukuma siltums” pamatdarbības joma un no šīs kompetences izrietošie uzdevumi uz šā līguma slēgšanas brīdi sastāda vairāk kā 98 % no SIA „Tukuma siltums” kopējā apgrozījuma.,  

 Puses noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu: 

I.Deleģētie pārvaldes uzdevumi 

1. Pašvaldība deleģē pilnvaroto personu veikt un pilnvarotā persona apņemas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt šādas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās kompetences funkcijas: organizēt Tukuma pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā izrietošus pārvaldes uzdevumus: 

1.1.    siltumenerģijas ražošana atbilstoši siltumenerģijas ražošanas licences nosacījumiem;

1.2.    siltumenerģijas piegāde, nodrošinot nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanu ēku, būvju apsildei, ventilācijai un karstā ūdens sagatavošanai enerģijas lietotājiem optimālā veidā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

1.3.    siltumenerģijas realizācija atbilstoši likumdošanā noteiktajiem tarifiem;

1.4.    siltumapgādes tīklu, tehniskā aprīkojuma un infrastruktūras, kas izmantojama sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija;

1.5.    Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošana un uzturēšana, tai skaitā tādu projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošana un uzturēšana, kur projekta īstenotājs ir cita pašvaldības izveidota iestāde vai kapitālsabiedrība, ja Tukuma novada Dome nav lēmusi citādāk vai tas nav pretrunā ar projektu īstenošanas nosacījumiem. 

2. Pilnvarotajai personai ir ekskluzīvas tiesības Tukuma pilsētas administratīvajā teritorijā sniegt šā līguma 1.punktā uzskaitītos sabiedriskos pakalpojumus. 

3. Pilnvarotā persona darbojas Tukuma pilsētas administratīvajā teritorijā un siltumapgādes jomā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniegtu licenci tās darbības zonā. 

II.Pašvaldības un pilnvarotās personas pienākumi un tiesības 

4. Pašvaldība:

4.1. nodrošina netraucētu šā līguma izpildi, pilnvarotajai personai veicot deleģētos pārvaldes uzdevumus;

4.2. kontrolē šā līguma izpildi;

4.3. dod uzdevumus pilnvarotajai personai šā līguma 1.punktā deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei;

4.4. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var piešķirt pilnvarotajai personai finanšu un materiālos līdzekļus, saistību nodrošinājumus šā līguma 1.punktā noteikto deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei.

5. Pilnvarotā persona:

5.1. patstāvīgi veic ar šo līgumu deleģētos pārvaldes uzdevumus normatīvajos aktos un šajā līgumā noteiktā kārtībā un kvalitātē, nodrošinot iedzīvotājiem iespējamo labāko drošības, pieejamības, regularitātes un kvalitātes sabiedrisko pakalpojumu saņemšanu;

5.2. nodrošina šā līguma 1.punktā minēto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, izņemot nepārvaramas varas apstākļos. Ja ir noticis sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pārtraukums, kas ir bijis ilgāks par divām secīgām dienām, pilnvarotā persona vienas darba dienas laikā no pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma informē par pārtraukuma iemesliem, veiktajām darbībām un izdevumiem to novēršanai, kā arī par plānoto rīcību turpmāku pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu novēršanai;

5.3. saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem iekasē maksu par sniegtajiem siltumapgādes pakalpojumiem; 

5.4. maksas apmēru, apstiprināšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus privātpersonām par sniegtajiem pakalpojumiem ārpus regulējamās nozares, bet valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros, nosaka Tukuma novada Dome;

5.5. veic visus nepieciešamos pasākumus deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanai un ar šo līgumu deleģēto sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem, tai skaitā veic materiālo resursu iegādi, investīciju projektu realizāciju un papildus finanšu līdzekļu piesaisti, kas var uzlabot šajā līgumā deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes efektivitāti un kvalitāti;

5.6. jautājumos, kas saistīti ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi un kurus pilnvarotā persona ir tiesīga izlemt patstāvīgi, pilnvarotā persona rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks;

5.7. par saviem līdzekļiem nodrošina ar deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu saistīto sistēmu ekspluatāciju un to tehniskā stāvokļa atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem, novērš bojājumus un avārijas situācijas, kas saistītas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši ar pakalpojumu saņēmējiem noslēgtajiem līgumiem un normatīvo aktu prasībām;

5.8. uztur un atjauno savus pamatlīdzekļus un nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, attīsta infrastruktūru, lai nodrošinātu deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanu un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;

5.9. lai novērtētu pašvaldības iedzīvotāju apmierinātību ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas un deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanas kvalitāti, organizē un piedalās informēšanas pasākumos un aptaujās, kā arī pētījumos par pašvaldības iedzīvotāju apmierinātību par pilnvarotās personas sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem un īstenotajiem deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem saskaņā ar šo līgumu.

6. Pilnvarotajai personai nav tiesību ar šo līgumu deleģētos pārvaldes uzdevumus un no tiem izrietošos sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības deleģēt citām personām.    

III.Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu piešķiršanas noteikumi 

7. Šā līguma 1.punktā noteikto deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanu un no tiem izrietošo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu pilnvarotā persona finansē no līdzekļiem, kas iegūti no maksas par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem. 

8. Ja pilnvarotās personas gūtais finansējums no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pilnībā nenodrošina sabiedrisko pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu, pilnvarotā persona iesniedz pašvaldībai priekšlikumus turpmākai rīcībai, t.sk., var iesniegt pašvaldībai finanšu līdzekļu nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus. 

9. Tukuma novada Dome izskata pilnvarotās personas iesniegto finanšu līdzekļu nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus, uz var lemt par attiecīgu finanšu līdzekļu piešķiršanu, paredzot to Tukuma novada Domes budžetā. Jebkuru papildus finansējumu pilnvarotajai personai piešķir katra saimnieciskā gada ietvaros, katru gadu to atsevišķi saskaņojot pašvaldības noteiktā kārtībā. 

10. Pašvaldības piešķirto finansējumu pilnvarotajai personai pārskaita pašvaldības noteiktā kārtībā. Pilnvarotā persona pašvaldības un pašvaldības budžetu regulējošos normatīvos aktos noteiktā kārtībā sniedz atskaites u pārskatus par iedalītā finansējuma izlietojumu.  

11. Pašvaldība ne retāk kā reizi gadā veic pārbaudes par pilnvarotajai personai iedalīto finanšu līdzekļu izlietojumu un tā atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem, pilnvarotā persona tos pilnībā vai daļā atmaksā pašvaldības budžetā attiecīgajā saimnieciskajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa saimnieciskā gada ietvaros apdraud sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības nodrošināšanu iedzīvotājiem, pašvaldība var slēgt ar pilnvaroto personu vienošanos par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā laika periodā. 

12. Lai nodrošinātu kvalitatīvu deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi un siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, pašvaldība var piešķirt pilnvarotajai personai atlīdzības (kompensācijas) maksājumus – investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. 

13. Atlīdzības (kompensācijas) maksājumus – investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā piešķir, izvērtējot to nepieciešamību un pieņemot atsevišķu Tukuma novada Domes lēmumu. 

14. Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanas rezultātā atlīdzības (kompensācijas) maksājumus aprēķina, kontrolē un pārskata, kā arī novērš un atmaksā atlīdzības (kompensācijas) maksājuma pārmaksas atbilstoši šī līguma noteikumiem, Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaistīšanai ieguldījumiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā, projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai. 

 IV.Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība 

15. Pilnvarotā persona reizi gadā pašvaldībai sniedz atskaiti par katra deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu, kurā norāda informāciju par:

15.1. saskaņā ar šo līgumu sniegtiem sabiedriskiem pakalpojumiem iedzīvotājiem, sniegto pakalpojumu kvalitāti un apjomu;

15.2. iekasētās maksas par sniegtajiem pakalpojumiem apjomu;

15.3. piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un investīcijām;

15.4. pilnvarotās personas ilgtermiņa saistību, kas nodrošina deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanu un no tiem izrietošo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, apmēru;

15.5. ieguldījumiem infrastruktūrā un pamatlīdzekļos, to attīstībā, norādot arī to apmēru;

15.6. citu papildus informāciju pēc pašvaldības pieprasījuma. 

16. Pilnvarotās personas darbību pašvaldība vērtē pēc šādiem kritērijiem:

16.1. deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanas un no tiem izrietošo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, nepārtrauktība un regularitāte;

16.2. sabiedrisko pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti;

16.3. piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstība piešķiršanas mērķiem;

16.4. piešķirto finanšu līdzekļu un investīciju apmērs;

16.5. ieguldījumi infrastruktūrā un pamatlīdzekļos, to attīstībā;

16.6. darbības atbilstībā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

16.7. pēc pašvaldības ieskatiem citiem kritērijiem, kas nodrošina deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanu un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem pienācīgā kvalitātē un apmērā. 

V.Pašvaldība un pilnvarotās personas atbildība 

17. Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā ir uzņēmusies, veicot deleģētos pārvaldes uzdevumus un sniedzot no deleģētā pārvaldes uzdevuma izrietošus sabiedriskos pakalpojumus. Pilnvarotā persona patstāvīgi, bez pašvaldības līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem līgumiem, kuru saistības tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā. 

18. Pašvaldība ir atbildīga par deleģēto pārvaldes uzdevuma īstenošanu kopumā un par siltumenerģijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu nodrošināšanu Tukuma pilsētas un Tukuma novada administratīvajā teritorijā. 

19. Ja pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret pašvaldību, pilnvarotā persona pašvaldībai zaudējumus atlīdzina regresa kārtībā.

 

VI.Pilnvarotās personas darbības uzraudzība 

20. Pilnvarotā persona šā līguma izpildes ietvaros ir pašvaldības pārraudzībā. Šā līguma izpildes kontroli veic pilnvarotās personas kapitāldaļu turētāja pārstāvja iecelta persona. 

21. Pilnvarotajai personai ir pienākums ievērot pašvaldības norādījumus un ieteikumus, kas vērsti uz deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pilnvarotajai personai ir pienākums izpildīt pašvaldības rīkojumus, lai pārtrauktu prettiesisku bezdarbību, mazinātu vai novēru prettiesiskas darbības sekas. 

22. Pilnvarotā persona izskata privātpersonu iesniegumus par tās darbu deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros, ņemot vērā Iesniegumu likumā noteiktos iesniegumu izskatīšanas termiņus un kārtību. Ja privātpersonu neapmierina pilnvarotās personas sniegtā atbilde, iesniegumu pēc privātpersonas iniciatīvas izskata pašvaldība. 

23. Pilnvarotā persona pēc pašvaldības pieprasījuma pašvaldības noteiktā kārtībā sniedz informāciju sakarā ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.

 

VII.Nepārvarama vara 

24. Par nepārvaramu varu šā līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un apstākļi, kas nav atkarīgi no Pušu gribas vai darbības, tieši attiecas uz līguma izpildi un kuru Puses nevarēja un tām nevajadzēja paredzēt šā līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem un apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, karš, nemieri, mobilizācija u.tml. Par nepārvarama varas apstākli netiek uzskatīts pilnvarotās personas darbinieku streiks. 

25. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai, kā arī noteiktu pilnvarotajai persona radītos zaudējumus un iespējas nodrošināt deleģēto pārvaldes uzdevumu turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas gadījumam, pilnvarotā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā no nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās brīža informē pašvaldību. 

26. Pilnvarotajai personai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku mazināšanai un novēršanai, pēc iespējas nodrošinot deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanas un no tiem izrietošo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību vai to atjaunošanu iespējami īsākā laika posmā.

 

VIII.Līguma spēkā stāšanās, termiņš un grozījumi 

27. Deleģēšanas līgums ir noslēgts uz sešiem gadiem – līdz 2019.gada 12.decembrim. Deleģēšanas līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

28. Ja trīsdesmit dienas pirms šī līguma izbeigšanās neviena no Pusēm neiesniedz priekšlikumu par līguma darbības izbeigšanu, tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz vēl diviem gadiem – līdz 2021.gada 12.decembrim. 

29. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas šī līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā, savstarpēji vienojoties, vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā. 

30. Visi līguma grozījumi ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi, ja līguma grozījumos nav noteikts citādi. 

31. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt līgumu, brīdinot pilnvaroto personu ne mazāk kā divus mēnešus iepriekš, ja pilnvarotā persona rupji pārkāpj līguma noteikumus vai arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līguma attiecības. 

IX.Noslēguma jautājumi 

32. Līgums neietekmē Pušu tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus līgumus, kā arī līdz šim noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no šī līgumu deleģēto pārvaldes uzdevumu izrietošo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumu un tiesību deleģēšanu citām personām. 

33. Kādam no šī līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu grozījumus, kas atceļ šā līguma noslēgšanas pamatnoteikumus. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā Pusēm ir pienākums līgumu piemērot atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.  

34. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu šā līguma pārtraukšanai vai vienpusējai uzteikšanai. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir spēkā esoši Puses saistību un tiesību pārņēmējam. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt līgumu pilnvarotās personas tiesību un saistību pārņēmēju reorganizācijas procesā, vienu mēnesi iepriekš brīdinot, ja pilnvarotās personas reorganizācijas gadījumā nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi privātpersonai. 

35. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks. Katra Puse saņem vienu līguma eksemplāru. 

36. Pušu rekvizīti un paraksti:

 

Pašvaldība:                                                                    Pilnvarotā persona:

Tukuma novada Dome                                                  SIA „Tukuma siltums”

Reg.Nr.90000050975                                                    Reģ.Nr.49203001267

Talsu iela 4, Tukums, LV-3101                                    Asteru iela 6, Tukums, LV-3101  

   Domes priekšsēdētājs                                                        Valdes loceklis 

   ( Paraksts ) J.Šulcs                                                           ( Paraksts) G.Kūla

 

            Zīmogs                                                             Zīmogs